top of page
Songs of Praise | இறை துதிப் பாடல்கள்
Watch Now
Care to support us?

Here's how you can!

We strongly believe everyone should have free access to Tamil Gospel Music (Tamil Christian Music) via online platforms. However, creating high-quality music comes with a significant cost. Your support would be deeply appreciated and highly valued, no matter how small!

By supporting us, you become a part of a mission that aims to touch people's lives worldwide, providing them with comfort and peace.

Easy support options are coming soon! (Please note that the button below is inactive but will become active shortly.)

மன அமைதி அளிக்கும், இதமான தமிழ் நற்செய்தி இசையை அனைவருக்கும் வழங்குவதே நமது நோக்கம். என்றாலும், தரம் நிறைந்த இசையாக்கம் என்பது நேரம், பணம், உழைப்பு ஆகியவற்றை பெருமளவில் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடியது.


எந்தச் சிறந்த நோக்கம் என்றாலும், அதற்கான செலவுகளை ஏதோ ஒரு வகையில் ஈடு செய்யாவிட்டால், விரைவில் அது செயலற்றுப் போகும் என்பது நாம் அறிந்ததே. எனவே, இப்பணிக்கு உங்கள் ஆதரவை வரவேற்கிறோம். அது சிறிதென்றாலும் நிறைவானதே! 

உங்கள் ஆதரவை வழங்குவதன் மூலம், உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கையை  இசை வழியே  தொட்டு, ஆறுதலையும் அமைதியையும் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு உன்னதப் பணியில் நீங்களும் இணைகிறீர்கள்! (தற்போது பார்வைக்கு மட்டுமே உள்ள) கீழுள்ள பட்டன் விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரும். நன்றி!

Testimonials

A few words from the spiritual leaders and notable people about our journey!

Photo from Arun_edited_edited.jpg

"Music is one of the precious gifts of God given to humankind! Gospel music is divine, which inspires our souls, fine-tunes our hearts to the frequency of the attributes of God, and leads us into His glorious presence. To bring Gospel music to everyone around the globe through the internet is a good effort that Angels' Tamil Gospel Music has been undertaking.

I am sure that the blessings of God Almighty be upon this music ministry!"

Rt Rev Dr. G Paul Vasantha Kumar

Bishop Emeritus, CSI Trichy-Tanjore Diocese

Piano Image

About

Angels' Tamil Gospel Music, or Angels' Tamil in short, is a unit of Angels Music Studio that produces calm and soothing instrumental music. Founded in 2020, we had our first release in 2021.

Per the web data, Angels' Tamil is the first and only studio exclusively featuring Tamil Christian Instrumental Music Online. Meta, which owns services like Facebook, Instagram, and WhatsApp, endorsed it too.

Being a musically gifted child, Arun, our founder, got a rare opportunity to become an Organist while still in school. Having served in Churches for over a decade, they are more into Studio Recordings to bring God's comfort and peace to everyone in need, like you, through music!

Subscribe Form

Thanks for submitting!

Contact

Angels Tamil, a unit of Angels Music Studio, produces calming and serene music. It operates from the following location:

Gandhiprakash Villa, 7 Jothi Nagar, MM Patti, Coimbatore 641050 IN

 • Youtube
 • Facebook

Thanks for submitting!

 • Can I insert an image, video, or gif in my FAQ?
  Yes. To add media follow these steps: 1. Enter the app’s Settings 2. Click on the “Manage FAQs” button 3. Select the question you would like to add media to 4. When editing your answer click on the camera, video, or GIF icon 5. Add media from your library.
 • How do I edit or remove the “FAQ” title?
  You can edit the title from the Settings tab in the app. If you don’t want to display the title, simply disable the Title under “Info to Display”.
 • Still, have some questions?
  Please reach out to us via the Contact Us form above. We would love to help!
 • Why do you appeal for money?
  We are glad you asked! Here are a few points to note. ​ We wanted to ensure Gospel Music is available free for all. But music production is expensive and requires ample time, effort, and money. Though we are taking care of it now, we would appreciate your support to sustain the services for extended periods. ​ Yet, contributing to us or not is purely your choice. We would be glad you use our services even without it!
 • Is it true that musicians have been receiving financial support for centuries?
  Musicians have indeed received financial support for centuries. This is because any form of art that stands the test of time requires some sustenance. In the past, monarchs or wealthy individuals who appreciated music supported musicians. Even today, globally recognized Symphony Orchestras welcome support from kind-hearted individuals. Maintaining a healthy balance between giving and receiving is essential to ensure the continued growth and prosperity of the arts!
 • Don't Churches back you up financially?
  Although we work closely with Churches, we do not rely on their financial support to fund our operations. In short, we are financially self-sufficient.
bottom of page